Министерство на регионалното развитие, ОПРР
Десето заседание на тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Региони в растеж“
20 Май 2014 г., гр. София, хотел София хотел Балкан