Име: Комитет за наблюдение на ОПРЧР и фотоизложба

Място: гр. Пловдив

30-31 Май 2012 год.