Администрацията на Министерския съвет

Оперативна програма „Техническа помощ“
Договор №МС-129/24.11.2014 г. с предмет: „Организиране и провеждане на семинари и работни срещи по Оперативна програма „Техническа помощ”
Share