Сметната палата на Република България Оперативна програма Административен капацитет

Договор от 28.02.2014 г. по проект “Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Сметната палата на Република България за осъществяване на ефективна и ефикасна одитна дейност”, финансиран по договор № СА12-22-1/19.07.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.
Share