EC Day Interreg-IPA CBC Bulgaria – Turkey Programme

Sightseeing and Photo and video safari tour under Bulgaria-Turkey IPA Cross-border Programme in Kiyikoy, Turkey

Date: 21.09.2017

Where: Kiyikoy, Turkey