Информационен ден по процедура: “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” по Приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020

Дата: 22.06.2017 год.

Място: хотел „Премиер“, гр. Велико Търново