Име: Информационна среща по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”,

Място: „София хотел Балкан“, гр. София

1 Март 2016 год.