Име:Информационна среща по процедура
BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“
Място: Резиденция „Бояна“, гр.София
12 Април 2016 г.