Име: Обучение на Междинни звена по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Място: зала „Пресцентър”, гр. София
24-26 Февруари 2016 г.