Име: Работна среща за 28 общини-бенефициенти по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

Място: Резиденция Бояна

1 Септември 2016 год.