Работна среща с бенефициентите по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Дата:01.10.2018 год.

Място:х-ел Рамада,София