Работна среща с междинните звена по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Дата:02.10.2018 год.

Място:х-ел Рамада,София