Име:Проект „План за Регионална интелигентна специализация за насърчаване на конкурентоспособността, научните изследвания и иновациите“, акроним „Интелигентна специализация“

Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013

 

Обмен на добри практики – Бизнес инкубатор Гоце Делчев, Северна Гърция, 22 – 25 септември 2015