Име: Информационен ден по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за Висшите училища в Република България“

Място Гранд Хотел София, гр. София

23 Март 2016 год.