Име: Информационен ден по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ 

Място: Гранд хотел София, гр. София

6 Април 2016 год.