Академия за устойчиви инвестиции и финанси

Регистрационна форма/ Registration form
Академия за устойчиви инвестиции и финанси/Academy for Sustainable Investment and Finance

Такса за участие/ Participation fee: 200,00лв. без ДДС
Ще бъдат издавани проформа фактури, въз основа, на които участниците, които са се регистрирали ще могат да заплатят в рамките на две седмици след записването. След извършване на плащането ще се издават оригинални фактури от „ МЕРКУРИЙ – 97“ ЕООД./ Pro forma invoices will be issued, on the basis of which participants who have registered will be able to pay within two weeks of registration. After the payment is made, original invoices will be issued by MERCURY – 97 EOOD.

Всички, които се запишат и участват в „Академия за устойчиви инвестиции“ и финанси ще получат сертификат за своето участие./ Everyone who enrolls and participates in the „Academy for Sustainable Investment and Finance“ will receive a certificate for the participation.

Picture4

Име / Name *

Презиме / Middle name *

Фамилия / Surname *

Дата на раждане * (необходимо за издаване на сертификат за участие) / (required for issuing a certificate of participation)

Място на раждане/ Place of birth * (необходимо за издаване на сертификат за участие)/ (required for issuing a certificate of participation)

E-mail *

Компания или университет *

Данни за фактура/ Invoice details:
Адрес на компанията/ Company address
Позиция/ Position
Телефон/ Mobile
Пощенски код/ Zip code
Град/ City
ЕИК/ UIC

Банкови детайли за плащане на такса: Меркурий-97 ЕООД, IBAN: BG27UNCR76301008756104; BIC: UNCRBGSF; Уникредит Булбанк АД.
„Меркурий-97“ ЕООД и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще обработват предоставените в тази регистрационна форма лични данни само за целите на участието Ви в „Академия за устойчиви инвестиции и финанси“ и издаване на фактура. Mercury97Ltd. and Sofia University "St. Kliment Ohridski ”will process the personal data provided in this registration form only for the purposes of your participation in the ,,Academy for Sustainable Investment and Finance” and issuing the invoice.
При изпращане на поканите за „Академия за устойчиви инвестиции и финанси“, „Меркурий-97“ ЕООД и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ самостоятелно и независимо използват своите бази с лични данни. Двете организации, независимо една от друга, провеждат маркетинговите си кампании и не споделят лични данни за тези цели. Ако Вие имате въпрос във връзка с използването на личните ви данни при получаване на поканата за академията, обърнете се към администратора, от когото сте получили поканата („Меркурий97„ЕООД или Софийски университет. When sending the invitations for the Academy for Sustainable Investment and Finance „Mercury97“Ltd. and Sofia University "St. Kliment Ohridski ”independently use their databases with personal data. The two organizations, independently of each other, conduct their marketing campaigns and do not share personal data for these purposes. If you have a question regarding the use of your personal data when receiving the invitation for the academy, please contact the administrator from whom you received the invitation (Mercury97 Ltd. or Sofia University).

Политика за поверителност

Запознат/a и съгласен/а съм с политиката за поверителност