АрхивСтолична Община

Договор № CO-РД-55-800 от 19.12.2014 г. по проект „Разработване на мерки и стратегии за проектиране на енергийно ефективни сгради” (My Modular, Intelligent, Low cost, Do it yourself, Nearly Zero Energy House for our Eco Green Village – MILD HOME), съфинансиран от оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013”


Администрацията на Министерския съвет

Оперативна програма „Техническа помощ“
Договор №МС-129/24.11.2014 г. с предмет: „Организиране и провеждане на семинари и работни срещи по Оперативна програма „Техническа помощ”


Община Вършец Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013

Организиране на събития – (експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти, туристически форуми, конференции, работни срещи), в рамките на проект на Община Вършец „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториална дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч”, BG161PO001/3.2-02/2011/022-U-008


Сметната палата на Република България Оперативна програма Административен капацитет

Договор от 28.02.2014 г. по проект “Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Сметната палата на Република България за осъществяване на ефективна и ефикасна одитна дейност”, финансиран по договор № СА12-22-1/19.07.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.


Page 1 of 41234