АрхивГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ Оперативна програма Административен капацитет

Дейности за информация и публичност – планиране и промотиране на дейностите и резултатите, включени в обхвата на проекта“ в изпълнение на договор по ОПАК № 13-31-36/07.04.2014 г. осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капаците“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд“


Агенцията за Държавна и Финансова Инспекция Оперативна програма Административен капацитет

Осигуряване на дейности за информация и публичност по проект: „Обучението – гаранция за професионализъм и развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, съгласно Договор рег. № 13-22-128/27.01.2014 г.


ГД „Главна въздухоплавателна администрация“ Оперативна програма Административн капацитет

„Популяризиране в обществото и индустрията на възможностите на Единната система по отношение на извършваните услуги, другата административна дейност и достъпа до публична информация“ по проект „Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, разработване на нови модули и тяхното интегриране в единна информационно-комуникационна система (ЕИКС), обхващаща извършваните административни услуги по отношение на издаваните лецинзии, свидетелства, удостоверения и одобрения в гражданското въздухоплаване“ в изпълнение на договор № 12-32-9/26.11.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


Българска стопанска камара

Договор от 29.10.2014 г. с предмет „Организиране на конференции и семинари в Смолян и Кърджали по проект„ТРАНСНАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”, финансиран по програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на участващите страниРегионален инспекторат по образованието – Пловдив

„Организаране на „Национална панорама на професионалното образование – Пловдив 2013“ и „Настаняване на участници в „Национален кръг на олимпиада по български език и литература за учебната 2012-2013 година“


Агенция по заетостта Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Организиране и провеждане на 84 регионални и 12 специализирани трудови борси ца целите на ОП „РЧР“ проект BG051РО001 – 6.1.05 „Повишаване качеството на предоставяните от Агенцията по заетостта услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда“ – „Да успеем заедно“, финансиран по ОП „РЧР“


Министерство на образованието и науката Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

„Организиране и провеждане на обучения на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие и логистично осигуряване на обучаемите и обученията“


Page 2 of 41234