АрхивПрокуратура на Република България Оперативна програма „Административен капацитет“

Услуги свързани с организиране на работни посещения на български експерти в чужбина и чуждестранни експерти в Българи, в изпълнение на Договор № КС-11-33-3 от 23.11.2011 г. с УО на ОПАК по проект „Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП“, финансиран от ОП „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ


Министерство на образованието и науката Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

„Провеждане на обучение на директори и служители в средищните училища на тема „Съдържание, организация и документация на целодневното обучение при изпълнението на проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ по ОП „РЧР“


Page 4 of 41234