АрхивНародно събрание на Република България

„Осигуряване на настаняване и нощувки на участници в 41-та Генерална асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество /София, 9-11 юли 2013 г./


Министерство на финансите Оперативна програма Административeн капацитет

Организационно-техническа подготовка и провеждане на заседанията на Комитета за наблюдение на ОП „Административен капацитет 2007-2013г.”, „Организиране на обучения за служителите на УО, членовете на Комитета за наблюдение на ОПАК и звеното за вътрешен одит на МФ”


Министерството на отбраната

Осигуряване и организиране на международни мероприятия на МО

Организиране на Първи семинар в рамките на проекта на НАТО „Ролята на жените в сигурността и отбраната“ и
Международен семинар по проекта „Изграждане на интегритет“


Администрацията на Министерски Съвет Оперативна програма Техническа помощ

„Организиране на публични събития, конференции, обучения и семинари“ във връзка с проекти № 0036-ЦКЗ-3.2.“Подпомагане на цялостния процес по изработване на новите програмни стратегически документи на Република България” и № 0055-ЦКЗ-1.1.“ Осигуряване работата на Централното координационно звено и на Комитета за наблюдение на НСРР 2011 – 2012”, финансирани по мярка 1.1 „Техническа помощ за Централното координационно звено“ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Техническа помощ” (ОПТП)


Администрацията на Министерски Съвет Оперативна програма Административен капацитет

„Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация“, финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”


Page 3 of 41234